صادرات و واردات میوه
به وب سایت شرکت دلتا مهر جام تبریز صادرات و واردات میوه خوش آمدید

شرکت دلتا مهرجام تبریز بشماره ثبت 27379

صادرات و واردات میوه و خشکبار

شرکت درسال ٢٠٠١ درایران تاسیس شده در زمینه میوه جات و سبزیجات با کل کسور ایران فعالیت داشته که بعد از 15 سال تصمیم به گسترش فعالیت و حجم کاری شرکت به صادرات و واردات با کشور روسیه شهر مسکو شروع کرده ودر سال ٢٠٠٥ با اکراین نیز صادرات و واردات انجام داده که درسال ٢٠١١ با انگلستان شهر لندن و لهستان نیز صادرات و واردات میوه انجام داده که درحال حاضر فعالیت کرده وانجام خواهد داد.

Delta Mhrjam record count Tabriz 27379

export and import fruits and nuts

Company Limited was established in 2001 with a total fractions of fruits and vegetables to Iran after 15 years, decided to expand the company's business activities and the volume of export and import with Russia in Moscow in 2005, started the export of the Ukraine import done in 2011 by the city of London, England and Poland also do import and export of fruit to be doing that already worked.

  

123

Delta Mhrjam record count Tabriz 27379

Company Limited was established in 2001 with a total fractions of fruits and vegetables to Iran after 15 years, decided to expand the company's business activities and the volume of export and import with Russia in Moscow in 2005, started the export of the Ukraine import done in 2011 by the city of London, England and Poland also do import and export of fruit to be doing that already worked.