صادرات و واردات میوه
تماس با ما

شرکت دلتا مهرجام تبریز بشماره ثبت 27379

شرکت درسال ٢٠٠١ درایران تاسیس شده در زمینه میوه جات و سبزیجات با کل کسور ایران فعالیت داشته که بعد از 15 سال تصمیم به گسترش فعالیت و حجم کاری شرکت به صادرات و واردات با کشور روسیه شهر مسکو شروع کرده ودر سال ٢٠٠٥ با اکراین نیز صادرات و واردات انجام داده که درسال ٢٠١١ با انگلستان شهر لندن و لهستان نیز صادرات و واردات میوه انجام داده که درحال حاضر فعالیت کرده وانجام خواهد داد.

 

Email: Delta.tabriz@yahoo.com

Gmail: alirezaparsi4@yahoo.com


Skype:parsi.alireza


00989149973936


0079817809190